กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์นั้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)

ขั้นตอนก่อนการผลิตสื่อวีดิทัศน์นั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นการวางแผนกำหนดแนวทางการผลิตทั้งหมดโดยแบ่งเป็นขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนได้แก่ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้สื่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นตรงกับความต้องการหรือความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย การทำสตอรี่บอร์ดและเขียนบท ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถทำงานได้ตามที่วางแผนไว้ และการวางแผนในการถ่ายทำ เช่น การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประสานงานบุคคลากรทั้งหมด หาสถานที่ในการถ่ายทำ การซักซ้อมบทของนักแสดง

2. ขั้นตอนการผลิต (Production)

ขั้นตอนนี้เป็นการถ่ายทำจริง โดยบุคลากรทุกฝ่ายจะทำตามแผนที่วางไว้ในขั้นตอนก่อนการผลิต

3.ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)

ขั้นตอนหลังการผลิตเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำวิดีโอที่ถ่ายทำมาตัดต่อภาพและเสียง หรือใส่เสียงบรรยาย เทคนิคพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ และประมวลผลความสำเร็จของสื่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดจากขั้นตอนก่อนผลิตหรือไม่